Haubelt_CM.jpg

فارینوگراف E6

در دستگاه فارینوگراف، آب و آرد به منظور تولید خمیر با یکدیگر مخلوط شده و مقاومت خمیر به مخلوط شدن در طول گسترش خمیر اندازه گیري میشود. از فارینوگراف براي بررسی ویژگیهاي خمیر نظیر مقدار جذب آب، مقاومت خمیر، ثبات خمیر و سایر موارد استفاده میشود. نحوه کار دستگاه به این ترتیب است که نیروي حاصله از مقاومت خمیري که داراي قوام معینی است بر روي تیغه هاي مخلوط کن که با سرعت ثابتی در گردش است وارد میآید و منحنی آن در قسمت ثبات ثبت میگردد. این نیرو بسته به نوع آرد مورد آزمون تغییر میکند و در نتیجه فارینوگرامهاي مختلف از آردهاي گوناگون حاصل میگردد. در ضمن میزان آب لازم براي بوجود آمدن خمیر با قوام معین نیز بر حسب درصد تعیین میگردد. راحتی کار با این دستگاه، عدم نیاز به دانش عمیق ریاضیات، قابل اعتماد بودن نتایج و همچنین تکرار پذیر بودن آنها باعث کاربرد زیاد این دستگاه شده است. فارینوگراف در حقیقت همانند یک سنسور عمل میکند و مقاومت خمیر را در طول گسترش اندازه گیري مینماید. مقاومت خمیر بوسیلهي ویژگیهاي رئولوژیکی آن به خصوصویسکوزیته تعیین میشود