بهبود دهنده آرد

ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮاد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮﺧـﯽ ﺧـﻮاص ﺧﻤﯿـﺮ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎن ﺑﻪ آرد ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺰاﯾﺎي استفاده از ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﻫـﺎ در ﺧﻤﯿـﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻤﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و زﻣﺎن ورآﻣﺪن ﺧﻤﯿﺮ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ و آن را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺳﺎزد و از وارﻓﺘﻦ ﺧﻤﯿﺮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺨﻤﯿـﺮ ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﭘﺨـﺖ ﻧـﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه آرد

  • تقویت شبکه گلوتنی
  • افزایش فعالیت آنزیمی
  • تاخیر بیاتی
  • بهبود رنگ و کیفیت پوسته

انواع ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه آرد

  • آرد ستاره فانتزی
  • آرد خبازی(نانهای سنتی و  مسطح )
  • آرد نول 
  • آرد بربری
slide4.jpg