Haubelt_CM.jpg
دستگاه اکستنسوگراف جهت اندازه گیری در موارد زیر کاربرد دارد:
 • تعیین خواص کشش خمیر
 • مقاومت در برابر کشش و قابلیت کشش
 • اعلام نتایج قابل‌اعتماد در مورد خواص پخت خمیر
 • تاثیر افزودنی‌هایی نظیر اسـید اسکوربیک، آنزیم‌ها(پروتئاز)، امولـسیفایرها و بنابراین خواص رئولوژیکی هر آرد و تعیین خصوصیات آرد برای هر منظور مشخص.
 • نتایج اندازه گـیری با دسـتگاه بـه‌ صورت گراف رسم می‌گردد. شکل گراف در زمان مـشخص و سطح زیر گراف نتایج دقیق در مورد خصوصیات خمیر را می‌دهد.

مزایا

 • دوره تست طولانی و نتایج نزدیک به عمل
 • قابل استفاده برای تمام انواع آرد گندم
 • اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی
 • تعیین میزان اختلاط گندم و غلات
 • نشان‌دادن تاثیر افزودنی‌ها
 • قابلیت اتصال به کامپیوتر