Haubelt_CM.jpg

گلوتن شوی

این دستگاه برای جدا کردن و اندازه گیری مقدار گلوتن مرطوب در نمونه های گندم و آرد به کار برده می شود. بعد از قرار دادن نمونه ها دستگاه تمام عملکرد ها را به طور اتوماتیک انجام داده و پس از اتمام مدت زمان آزمایش که 5/5 دقیقه است مقدار گلوتن مرطوب دو نمونه اندازه گیری می شود. بدین وسیله هزینه کارکنان کاهش می یابد. بوسیله این دستگاه نتایجی با حساسیت خیلی بالا و استاندارد را می توان کسب کرد. در صورت لزوم برای تعیین مقدار گلوتن مرطوب در نمونه های خاص مدت زمان اختلاط را از 20 ثانیه تا 63 ثانیه  و مدت زمان شستن را هم از 5 دقیقه تا 5/8 دقیقه می توان افزایش داد. دستگاه برای آرد های سبوس دار نیز قابل استفاده  است. در روی دستگاه در تمام مدت زمان مخلوط کردن چراغ هشدار "MIX" و در تمام مدت زمان شستن نمونه های آرد چراغ هشدار "WASH" روشن بوده و علاوه بر این دکمه های "STOP/START", "PAUSE/RESET" بر روی دستگاه نصب گردیده است. این دستگاه با جریان الکتریسیته ای معادل 220 ولت و 50 هرتز کار می کند.